Aktualności

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Bilans jednostki budżetowej za 2022 rok

Bilans do pobrania – wielkość pliku 6,40 MB

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Bilans jednostki budżetowej za 2021 rok

Bilans do pobrania – wielkość pliku 6,50 MB

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270). Świadczenie to skierowane jest dla rodziców dzieci od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończyło 36 miesiąc życia na drugie i każde kolejne dziecko nienależenie od dochodu.

Dodatkowo od 1 kwietnia 2022 roku będzie można składać wnioski do ZUS o dofinansowanie na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Do opłaty za pobyt dziecka w żłobku objętej dofinansowaniem nie będzie można wliczyć opłat za wyżywienie.

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.
Dofinansowanie będzie przysługiwać:
• na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
• na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
• na dziecko w wieku przez ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Wnioski składacie Państwo drogą elektroniczną do ZUS.

W związku z powyższym (zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy) prosimy o aktualizację danych na przygotowanym druku i dostarczenie do Kierownika żłobka do dnia 14 stycznia 2022 roku.

Druk do pobrania poniżej

Druk do wypełnienia przez rodziców

Druk do wypełnienia przez rodziców

Z poważaniem

Agnieszka Szulc

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz 2270)

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:

ZUS

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Bilans jednostki budżetowej za rok 2020 do pobrania – wielkość pliku 6 MB

Data zamieszczenia na stronie 28.04.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów do dnia 18 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice

Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostaje wydłużone ograniczenie funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów do dnia 18 kwietnia 2021 r.

W tym okresie opieka w żłobkach prowadzonych i finansowanych przez miasto Bydgoszcz zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego ,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych,
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W związku z powyższym Rodzice/Opiekunowie, którzy spełniają te warunki mogą wnioskować o przyjęcie dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mogą skorzystać z opieki żłobkowej – mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W tym okresie opieka w żłobkach prowadzonych i finansowanych przez miasto Bydgoszcz zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w:

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego ,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publicznych,
 • wykonują działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W związku z powyższym Rodzice/Opiekunowie, którzy spełniają te warunki mogą wnioskować o przyjęcie dziecka.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mogą skorzystać z opieki żłobkowej – mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Propozycje różnych aktywności i zabaw 29.03.2021 r.

Szanowni Rodzice

Na stronach internetowych żłobków zostały zamieszczone propozycje różnych aktywności i zabaw. Mam nadzieję, że będą to ciekawe inspiracje na wspólne spędzanie czasu.

Pozdrawiam
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego –  stan w dniu 01.01.2021 r.

Raport – plik do pobrania – wielkość pliku 1,38 MB

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Karta projektu do pobrania – rozmiar pliku 237 KB

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019


Data zamieszczenia na stronie: 04.06.2020 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 do pobrania – wielkość pliku 6,06 MB

Procedura bezpieczeństwa dla rodziców i organizacji pracy z dnia 19.05.2020 r.

Pismo skierowane do Rodziców do pobrania – wielkość pliku 270 KB

Procedura bezpieczeństwa dla rodziców i organizacji pracy do pobrania – wielkość pliku 818 KB

Informacja skierowana do rodziców z dnia 22.05.2020 r.

Szanowni Rodzice,

25 maja, w poniedziałek uruchomione zostaną wszystkie placówki żłobków miejskich w Bydgoszczy.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom przebywającym w żłobkach. Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przygotowane zostały szczegółowe procedury bezpieczeństwa i organizacji opieki nad dziećmi oraz pracy żłobków w najbliższym czasie. Procedury te zostały ocenione przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy i wdrożone we wszystkich placówkach.

Żłobki będą funkcjonowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym, co oznaczać będzie częste mycie rąk, dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń, częste mycie
i dezynfekcję ciągów komunikacyjnych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty).

Z pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci zostały usunięte wykładziny, wszystkie zabawki pluszowe oraz przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować.

Wszystkie placówki żłobków miejskich zostały wyposażone w środki ochrony osobistej dla pracowników oraz w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Pracownicy zostali zaznajomieni ze wszystkimi procedurami.

Przy wejściu do każdego żłobka dokonywany będzie pomiar temperatury dziecka, będziemy też limitować liczbę rodziców wchodzących do placówki. Ta sama procedura będzie obowiązywała podczas odbierania dzieci ze żłobków w zakresie ilości osób wchodzących.

Wszyscy rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do zabezpieczenia się przed wejściem do placówki w środki ochrony osobistej oraz obowiązkowo dezynfekować ręce.

Procedura bezpieczeństwa i organizacji pracy opieki nad dziećmi została zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Żłobków Miejskich.

Naszym obowiązkiem jest również przypomnieć o istniejącym ryzyku epidemiologicznym oraz konieczności przestrzegania ustalonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sposobów postępowania.

Kierownicy poszczególnych placówek oraz personel dołoży wszelkich starań, by przestrzegać rygorystycznych procedur bezpieczeństwa, o to samo prosimy Państwa.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Pismo z dnia 19.05.2020 r. skierowane do rodziców

Pismo skierowane do Rodziców do pobrania – wielkość pliku 270 KB

Procedura bezpieczeństwa dla rodziców i organizacji pracy do pobrania – wielkość pliku 828 KB

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Informacja skierowana do rodziców

Szanowni Państwo,

Funkcjonowanie Żłobków Miejskich zawieszone jest do 22 maja 2020 roku.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Informacja skierowana do rodziców

Szanowni Państwo,    

Funkcjonowanie Żłobków Miejskich zawieszone jest do 8 maja 2020 roku.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Informacja skierowana do rodziców z dnia 25.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r.

Natomiast zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r. żłobki pozostaną zamknięte do 24.05.2020 r.
Monitorujemy na bieżąco sytuację i będziemy Państwa informować
o wszelkich zmianach i decyzjach.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. informuję, że placówki żłobków miejskich pozostają zamknięte do 26.04.2020 r.

Rozporządzenie do pobrania – wielkość pliku 166 KB

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie orange-divider-horiz.png

Propozycje różnych aktywności i zabaw

Szanowni Rodzice,

Na stronach internetowych żłobków, do których uczęszczają Państwa dzieci, zostały zamieszczone propozycje różnych aktywności i zabaw. Mam nadzieję, że będą to ciekawe inspiracje na wspólne spędzanie czasu.

Pozdrawiam
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

LINKI DO ZABAW:

strona internetowa – Żłobek nr 1
strona internetowa – Żłobek nr 5
strona internetowa – Żłobek nr 12
strona internetowa – Żłobek nr 13
strona internetowa – Żłobek nr 17
strona internetowa – Żłobek nr 18
strona internetowa – Żłobek nr 20
strona internetowa – Żłobek Integracyjny

Informacja dla rodziców

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 11 marca 2020 r. zawiesił działalność żłobków do 25 marca 2020 r. Ten stan rzeczy został przedłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r. poleceniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2020 r.
W związku z powyższym za okres wyłączenia z działalności placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy nie będą pobierane opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach.
Po wznowieniu działalności opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku dokonane w miesiącu marcu, zostaną odliczone za okres, w którym placówki nie świadczyły usług, tj.: od dnia 12.03.2020 do dnia 31.03.2020 r. (liczymy dni robocze). Dokonane zostanie również odliczenie za wyżywienie za dni zgłoszonej nieobecności dziecka w żłobku w okresie poprzedzającym zamknięcie placówek. Za okres od dnia 01.04.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. opłaty za pobyt i wyżywienie nie będą naliczane.
Bieżące naliczenie opłat wraz z korektą miesiąca poprzedniego, nastąpi po wznowieniu świadczenia usług przez placówki żłobków miejskich.

Z poważaniem
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Informacja skierowana do rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w Polsce zostały zamknięte m.in. szkoły, przedszkola i żłobki. Wszyscy doświadczamy zupełnie innej rzeczywistości i musimy się jej podporządkować. W trosce o odpowiedzialność za siebie i innych.
W obecnej sytuacji bardzo dużo czasu spędzacie ze swoimi dziećmi w domu, jak wiemy dzieci uwielbiają różnego rodzaju zabawy, które wspierają ich kreatywność, rozwój i twórczość. Dlatego przedstawimy Państwu propozycje zabaw, które możecie wykorzystać . Zapewne będzie to wspaniała okazja do kreatywnego spędzania czasu i wzmacniania więzi. Życzę dużo zdrowia!

Pozdrawiam
Agnieszka Szulc
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy

Pismo dot. koronawirusa z dnia 25.03.2020 r.


Pismo z dnia 25.03.2020 r. do pobrania – wielkość pliku 100 KB

Polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.03.2020 r. – wielkość pliku 213 KB

Pismo skierowane do rodziców z dnia 13.03.2020 r.

Pismo do pobrania – wielkość pliku 193 KB

Informacja z dnia 11.03.2020 r.


Pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do pobrania – wielkość pliku 171 KB

Pismo w załączniku do pobrania – wielkość pliku 93 KB

Link do konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 11.03.2020 r.

Link do strony Urzędu Miasta Bydgoszczy – Załatw sprawę korespondencyjnie

Propozycje zabaw

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do pobrania naszego Poradnika dotyczącego pomysłów na zabawy w domu z dziećmi w wieku żłobkowym

Poradnik do pobrania – wielkość pliku 746 KB

oraz Poradnika dotyczącego jak efektywnie spędzić czas z dzieckiem?

Poradnik do pobrania – wielkość pliku 275 KB

Informacje dotyczące koronawirusa

Szanowni Państwo, podajemy informacje ogólne jak należy postępować w przypadku koronawirusa.

link

link

link

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18

data zamieszczenia – 13.06.2019 r.

Rozbudowa i wyposażenie Żłobka nr 18 w Bydgoszczy przy ul. Brzozowej 28 w formie pawilonu z łącznikiem wraz z nowym zagospodarowaniem terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

karta projektu do pobrania – wielkość pliku 237 KB

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

Bydgoskie Żłobki Plus 2019 – Karta projektu do pobrania – wielkość pliku 236 KB

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.

Sprawozdanie finansowe na rok 2018

Data zamieszczenia na stronie: 10.05.2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018– wielkość pliku 3,29 MB

„Bydgoskie Żłobki Plus”

Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Bydgoskie Żłobki Plus”. 

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym projektem.

Informacja nt rozpoczęcia realizacji projektu i rekrutacji uczestników do pobrania – wielkość pliku 228 KB

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy – Bydgoskie Żłobki Plus – wielkość pliku 1,27 MB

„Bydgoskie Żłobki Plus”         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bydgoskie żłobki zapraszają

Wybierz dla Twojego MALUSZKA jeden z cenionych bydgoskich żłobków, który oprócz profesjonalnej opieki opiekunek, pedagogów, psychologów i logopedów, w dalszym ciągu oferuje dodatkowy program zajęć bez dodatkowych opłat…link do całego artykułu

Opiekujesz się sama małym dzieckiem w domu?

Chcesz zdobyć na ten temat więcej wiedzy? – zapoznaj się ze znakomitą książką pt.:

„Co oferuje współczesny żłobek. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty rozwoju dzieci do lat trzech” wydaną przez Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy… link do całego artykułu


Komentowanie jest wyłączone.