Żłobek nr 18 – O nas

„… Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz z dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju…”
Dawid Lewis

Żłobek to miejsce, które w atmosferze ciepła, kolorowego otoczenia stwarza optymalne warunki rozwoju, dostosowane do wieku i potrzeb każdego młodego człowieka.

To szczególne miejsce, gdzie Twoje dziecko będzie rozpoczynać swoją przygodę ze światem, pozna swoich pierwszych przyjaciół. Naszym zadaniem jest dopilnować, aby te jakże ważne pierwsze kroki, miały miejsce w bezpiecznym i dbającym o rozwój dziecka otoczeniu. W naszej placówce pracuje wykwalifikowany personel: opiekunki, pielęgniarki, psycholog i logopeda.

Program pracy z dzieckiem obejmuje edukacyjne świadczenia wychowawczo – opiekuńcze nastawione na wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zapewniamy pełne wyżywienie na wysokim poziomie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.

Realizujemy programy profilaktyki i promocji zdrowia oraz prewencji psychologicznej i logopedycznej.

Żłobek posiada 4 grupy wiekowe dla dzieci. W Żłobku zatrudnione są: opiekunki, pielęgniarki, psycholog, logopeda.

PREZENTACJA GRUP DZIECIĘCYCH

GRUPA I „MRÓWECZKI”

Grupa I Mróweczki znajduje się na pierwszym piętrze Żłobka nr 18. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 1 do 2 roku życia.  
W codziennej pracy stymulujemy rozwój mowy, myślenia, sprawność fizyczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową, jak i wychowanie społeczno-moralne w grupie. Mamy możliwość obserwacji dziecka, aby stymulować rozwój fizyczny, emocjonalny oraz społeczny.

Wykorzystujemy innowacyjne metody i techniki pracy z dziećmi takie, jak: muzykoterapię, bajkoterapię, pedagogikę zabawy, metodę dobrego startu M. Bogdanowicz, ruch rozwijający W. Sherborne oraz trening twórczości C. Orff’a, gimnastykę ruchową R. Labana, a także kinezjologię edukacyjną P. Dennisona i metodykę aktywności według M. i Ch. Knill.

Ciepła i życzliwa atmosfera tej grupy sprawia, że dzieci czują się bezpieczne i szczęśliwe tak jak w domu.

Psycholog w żłobku zajmuje się oceną rozwoju dzieci, prowadzeniem zajęć mających na celu usunięcie zaobserwowanych deficytów i organizowaniem zabaw stymulujących rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczno-emocjonalnego. Ponadto prowadzi rozmowy edukująco-wspierające z rodzicami dzieci. Zawsze służy pomocą rodzicom, którzy mają jakiekolwiek problemy ze swoimi pociechami.

Zadaniem logopedy jest diagnoza rozwoju mowy, profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna, polegająca na grupowych i indywidualnych ćwiczeniach stymulujących rozwój mowy oraz korygujących już powstałe braki i zaburzenia. Pomoc logopedyczna obejmuje też warsztaty dla personelu oraz konsultacje dla rodziców.

Dla Rodziców…
„ Dorosły to nie ktoś, kto „ulepi” dziecko
według jakiegoś wzoru lub ideału,
ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się,
ujawniać swoje możliwości.”

W naszym żłobku realizujemy zadania oparte na ścisłej współpracy z rodzicami /prawnymi opiekunami.

Współdziałanie opiekunów z rodzicami i opiekunami dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania Żłobka. Warunkuje harmonijny rozwój dzieci. Daje szansę ciągłego doskonalenia się opiekunów i rodziców, jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci.

Żłobek i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

Właściwa, pełna współpraca Żłobka z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do naszych podopiecznych.
Współpraca opiekunów z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej. Z wychowawczego punktu widzenia jest pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniając. Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, wrażliwego, młodego człowieka.

Współpraca z rodzicami wynika z konieczności niesienia pomocy rodzinie w sprawowaniu funkcji wychowawczych oraz z potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu metod pracy z dzieckiem.

Program współpracy Żłobka Nr 18 z rodzicami /opiekunami obejmuje przede wszystkim:
– grupowe i indywidualne konsultacje i warsztaty prowadzone przez psychologa i logopedę,
– spotkania organizowane na poszczególnych grupach: rodzic – dziecko (warsztaty),
– organizacja imprez okolicznościowych: np.: „Wspólne kolędowanie”, „Święto rodziny”, „Babcia i dziadek z nami w żłobku”.

GRUPA II „BIEDRONECZKI”

Naszym zadaniem jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie oraz usługi pielęgnacyjne i karmienie. Staramy się, aby czas dzieci wypełnić w jak najlepszy sposób, jednocześnie dbając o ich możliwości swobodnego działania.

Celem naszej pracy jest rozbudzenie i rozwijanie zdolności dzieci od najwcześniejszych miesięcy, a także przygotowanie do życia w przedszkolu.

Każde dziecko jest otoczone indywidualną opieką, aby czuło się bezpieczne i mogło swobodnie się rozwijać. W codziennej pracy staramy się zapewnić wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Pamiętamy, iż każde dziecko jest odrębną, niepowtarzalną istotą, pomagamy mu rozwinąć jego własny potencjał twórczy. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, wiary we własne siły, umiejętności współżycia z ludźmi. Chcemy wychować Maluszka otwartego na świat, przygotowanego do pełnienia różnych ról społecznych.

W naszej grupie edukujemy zabawą, ponieważ najważniejszą czynnością, której dziecko oddaje się w pierwszych latach swojego życia z upodobaniem i zapałem, jest właśnie zabawa.

Dziecko bawi się przy każdej okazji i każda czynność podejmowana przez nie samorzutnie i dobrowolnie nosi charakter zabawy. Dlatego nasze zajęcia oparte są na zabawie, w różnorodnej jej formie.

Poprzez zajęcia umuzykalniające dziecko może rozwinąć zmysł artystyczny, słuch i poczucie rytmu. Zabawy plastyczne, manualne pozwolą dziecku na lepszą koordynację wzrokowo – ruchową, rozwój poczucia estetyki, sztuki. Dziecko usprawni swoją małą motorykę (mięśni dłoni, palców).

Maluch poza tradycyjnym rysowaniem kredkami czy malowaniem farbami poznaje wiele innych, ciekawych technik plastycznych. Pociecha ma okazje lepić wytwory z plasteliny, masy solnej czy gliny.

Dzieci wykonują prace z ryżu, kaszy manny, waty, a przez to rozwijają zmysł dotyku i poszerzają swoją wiedzę o otaczającym je świecie. Nasze zabawy edukacyjne, jak i gry planszowe, nauczą dzieci zdrowej rywalizacji, przestrzegania instrukcji, zasad i wytycznych, z którymi często spotkają się w codziennym życiu.

Zabawy ruchowe pozwalają na wyrażanie ekspresji i samego siebie oraz rozładowaniu emocji, jak i usprawnianiu motoryki dziecka.

Metody, którymi pracujemy na naszej grupie stwarzają dziecku możliwość twórczego działania i charakteryzują się spontanicznością oraz tendencją do samowyrażania się. Dlatego stosowanie metod twórczych, które są bardziej atrakcyjne, kształcą ogólną kulturę, estetykę ruchu, samodzielność oraz pozwalają uwzględnić zasadę indywidualizacji każdego Malucha.

Metody, jakimi pracujemy na naszej grupie to:

Metoda opowieści ruchowej J.G. Thulina

Metoda opowieści ruchowej polega na tym, że opiekun, poprzez odpowiedni dobór tematu wymyślonego przez siebie opowiadania, działa na wyobraźnię dziecka skłaniając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania.

Opowieść jest tak sformułowana, aby jej obraz ruchowy odpowiadał zasadzie wszechstronności, tj., aby angażując wyobraźnię dziecka usprawniał wszystkie główne grupy mięśniowe oraz narządy wewnętrzne (głównie układy krążenia i oddychania).

Metoda opowieści ruchowej sprzyja rozwojowi fantazji, która w życiu dziecka odgrywa dominującą rolę (fantazja, bowiem może pobudzać i utrzymać dziecko w ruchu, wywołać przeróżne obrazy). Układ opowiadania opiera się na zasadach wszechstronności ruchu, stopniowania wysiłku i zmienności pracy mięśniowej. Metoda ta najbardziej nadaje się do prowadzenia zajęć z młodszymi grupami dzieci.

Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana

Cechą charakterystyczną metody jest odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą i fantazją. 

Zasady prowadzenia zajęć to: 
– każdy ćwiczący wykonuje zadanie ruchowe na swój sposób i pokaz wykonania jest zbędny, 
– luźna gromadka to podstawowe ustawienie grupy, 
– każdy przyjmuje dowolną pozycję wyjściową; stania, klęku, siadu, leżenia itp., 
– należy szeroko stosować muzykę i rytm, jako elementy towarzyszące zadaniom ruchowym.

Podczas zajęć prowadzonych metodą Labana obowiązują 3 zasady: 
– zasada wszechstronności, 
– przemienności wysiłku i rozluźnienia, 
– stopniowania trudności. 

Podczas gimnastyki nie podaje się konkretnych ćwiczeń, które trzeba wykonać. 
Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę. Opiekun podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach powinna dzieciom towarzyszyć swoboda, humor i śmiech.

Metoda twórcza Karola Orffa

Założeniem tej metody jest to, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp.

Te właśnie ginące formy ruchowo – muzyczno – słowne zainteresowań dzieci znalazły się u podstaw nowej metody, której głównym celem i zadaniem jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej.

Zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem stanowi bardzo charakterystyczny rys metody. Szeroko rozbudowany repertuar ćwiczeń i zabaw daje możliwość rozwijania inwencji zarówno dzieciom wysoko uzdolnionym, jak i zaniedbywanym, które mają okazję wyrównać swe braki.

Zarówno muzyka jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów, gdy inne spełniają rolę towarzyszącą lub podrzędną.

Przykładowe formy ruchu wykorzystywane w pracy z Państwa Maluszkami:
– gimnastyka oparta na ruchu naturalnym, bez komenderowania; 
– ćwiczenia „sensoryczne” z zamkniętymi oczami, wyostrzające zmysły i rozwijające wyobraźnię, zabawy rozwijające szybki refleks;
– ćwiczenia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, a także muzyki z płyt; 
– tańce regionalne, towarzyskie, inscenizacja pieśni, bajek, poezji; 
– pantomima o szerokiej tematyce i środkach wyrazu z użyciem przyborów lub bez przyborów;
– żywe słowo: układanki, wyliczanki, zagadki, wierszyki, echo, naśladowanie odgłosów zwierząt – wszystko to połączone z gestami, ruchem.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Ideą metody jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzącą do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metoda ta jest szczególnie przydatną w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.    

Muzykoterapia

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Celem muzykoterapii jest uspokojenie i rozluźnienie oraz wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi.

Pedagogika zabawy

Celem jest dostarczenie metod oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielną aktywność podopiecznych.

Czas spędzony w naszej grupie jest dla dziecka owocny w nabywaniu nowych umiejętności, poznawaniu otaczającego go ciekawego świata oraz rozwijaniu własnej osobowości.

GRUPA III „PSZCZÓŁKI”

W grupie „Pszczółki” przebywają dzieci od 21 miesiąca do 32 miesiąca.
Naszym priorytetem jest tworzenie miłej, swobodnej atmosfery, wyzwalanie pozytywnych uczuć oraz czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.

Podstawową formą pracy z dziećmi jest zabawa, w której szczególną uwagę zwracamy na rozwijanie zainteresowań i wielokierunkowe pobudzanie rozwoju oraz podmiotowe i przyjacielskie traktowanie dziecka.

Proponowane przez nas zabawy rozwijają wszystkie sfery
– ruchową,
– zmysłową ( wzrok, słuch, dotyk, smak, węch),
– poznawczą ( pamięć, myślenie, wyobraźnię, uwagę),
– emocjonalną.

Oprócz czynności pielęgnacyjnych prowadzone są:
– zajęcia rozwijające i doskonalące samodzielność,
– zajęcia ułatwiające przełamywanie barier w kontakcie z innymi,
– zabawy kształtujące mowę i myślenie,
– zajęcia ruchowe doskonalące lokomocję dziecka,
– relaksacja.

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy następujące metody:
– elementy pedagogiki zabawy,
– Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
– Metodę Knill’a,
– Metodę Dennisona
– bajkoterapię
– muzykoterapię.

GRUPA IV „MOTYLKI”

Do tej grupy tej uczęszczają dzieci od 28 m-cy do lat 3.

Staramy się zaspokoić (obok potrzeb biologicznych) potrzeby psychiczne dziecka, jak: poczucie bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego i społecznego, przynależności do określonej społeczności, akceptacji, aktywności własnej, samodzielności.

Duża aktywność ruchowa dziecka w tym okresie rozwojowym umożliwia mu ćwiczenia nawyków ruchowych, naukę biegania, wchodzenia po schodach. Ruchy dziecka nabierają precyzji, uczy się ono posługiwać przedmiotami codziennego użytku.

Dziecko posiada już pewien dorobek w zakresie wszystkich sfer rozwojowych. Głównym celem wychowania dziecka w 3 r. życia jest harmonijny rozwój aż do uzyskania dojrzałości właściwej dla 3 – latka oraz przygotowanie do następnego etapu wychowania – na szczeblu przedszkolnym. Cel ten osiągany jest poprzez zajęcia dydaktyczno – wychowawcze takie, jak:
– zajęcia doskonalące różne formy aktywności ruchowej dziecka, wzmacnianie układu kostno – mięśniowego, zastosowanie Metody Ruchu rozwijający według W. Sherborne,
– zajęcia w zakresie sensomotoryki (kształtowanie procesów poznawczych, uwagi, usprawnianie ruchów manualnych, wykształcenie przewagi jednej ręki, przygotowanie do usamodzielnienia w zakresie samoobsługi czynności życia codziennego,
– zajęcia kształtujące prawidłowe odniesienia emocjonalne i więzi uczuciowe w kontaktach społecznych zarówno z dorosłymi, jak i gronem rówieśników (wypracowanie poszanowania przedmiotów z podkreśleniem społecznego aspektu,
– zajęcia twórcze pobudzające wyobraźnię i myślenie,
– zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne oraz tematyczne.

Opiekę nad „Motylkami” sprawuje zespół, wykształconych, doświadczonych, a także kreatywnych opiekunek dbających o przyjazną i ciepłą atmosferę w grupie. Są to osoby, które łączy wrażliwość na wszelkie problemy Małych Ludzi oraz zaangażowanie w pracę z Dziećmi. 
Grupa „Motylków” jest miejscem gdzie pod czujnym okiem specjalistów, dziecko samodzielnie kroczy ścieżką eksperymentów i dąży ku własnej samodzielności.

W żłobku naszym kładziemy nacisk na współpracę z rodzicami, dlatego też, co najmniej raz w miesiącu organizowane są warsztaty dla rodziców często przy udziale dzieci. Na spotkaniach tych opiekunowie bawią się z dziećmi i rodzicami, którzy zdobywają nową wiedzę, a przede wszystkim miło spędzają czas.

Komentowanie jest wyłączone.