ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY

I. Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062).
 2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

II. Zakres i cel procedury

 1. Procedura określa podstawowe działania, jakie Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy podjął w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej.
 2. Każda osoba zatrudniona w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, niezależnie od postanowień niniejszej procedury ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie siedziby Zespołu Żłobków Miejskich i 8 żłobków miejskich oraz zwracającym się z prośbą o wsparcie drogą telefoniczną, listowną czy mailową.

III. Dostępność architektoniczna

 1. Każda osoba, a zwłaszcza osoba ze szczególnymi potrzebami wchodząca na teren Zespołu Żłobków Miejskich i żłobków miejskich może uzyskać od pracowników wszelkie informacje o rozkładzie pomieszczeń i możliwościach dotarcia do wskazanego przez nią pomieszczenia.
 2. Pracownik Zespołu Żłóbków Miejskich widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Zespołu i/lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną, ogólną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy i udziela koniecznych informacji, które pomogą dotrzeć jej do określonej komórki organizacyjnej w Zespole.
 3. Pracownik Zespołu Żłobków Miejskich, w sytuacjach wyjątkowych, czyli wówczas, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami z powodu nagłego przypadku nie zgłosiła wcześniej prośby o udzielenie wsparcia w postaci osoby asystującej, powiadamia o takiej konieczności Przełożonego. Przełożony oddelegowuje wyznaczonego przez siebie pracownika na czas potrzebny osobie ze szczególnymi potrzebami do załatwienia sprawy w Zespole.
 4. W przypadku, kiedy osoba ze szczególnymi potrzebami była już wcześniej umówiona w konkretnej sprawie i zgłosiła chęć skorzystania z określonego wsparcia w Zespole, wówczas wcześniej wyznaczony pracownik Zespołu zobowiązany jest czekać na osobę ze szczególnymi potrzebami o umówionej godzinie przy wejściu do Zespołu.
 5. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób wypełniając Wniosek o udzielenie wsparcia (Zał. nr 1):
  a) bezpośrednio u pracownika Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 (pokój nr 1)
  b) drogą mailową na adres: zzmbyd@wp.pl,
  c) listownie na adres siedziby Zespołu korzystając np. ze wzoru wniosku,
  d) składając wniosek w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy.
 6. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Zespół Żłobków Miejskich o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
 7. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z Wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej Wnioskiem o zapewnienie dostępności (zał. nr 2).
 8. Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 9. Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, Zespół Żłobków Miejskich niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
 10. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:
  a) złożyć osobiście w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszcz, ul. Chrobrego 14 pok. 1,
  b) wysłać na adres: Zespół Żłobków Miejskich ul. Chrobrego 14 85-047 Bydgoszcz,
  c) wysłać drogą elektroniczną na adresy: zzmbyd@wp.pl
 11. W przypadku niezapewnienia dostępności architektonicznej, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

IV. Dostępność cyfrowa

 1. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem, w przypadku, w którym wystąpi problem z dostępnością strony www.zlobkibydgoskie.lo.pl lub www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl. Wówczas należy zwrócić się do Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy z wnioskiem o zapewnienie dostępu alternatywnego (Zał. nr 2).
 2. Dostęp alternatywny będzie polegał w szczególności na odczytaniu przez pracownika Działu Informatyki niedostępnego cyfrowo dokumentu.
 3. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
  a) drogą mailową na adres: zzmbyd@wp.pl
  b) pod nr telefonu (52) 322 48 40
  c) listownie na adres siedziby Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy korzystając np. ze wzoru wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej procedury
  d) składając wniosek w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14.
 4. Zespół Żłóbków Miejskich realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Zespół Żłobków Miejskich odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli Zespół nie będzie w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 6. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu – osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć skargę do Zespołu Żłobków Miejskich (Zał. nr 3). Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie wsparcia – wielkość pliku 42 KB

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie wsparcia – wielkość pliku 201 KB

Załącznik nr 2 – Wniosek o zapewnienie dostępności – wielkość pliku 48 KB

Załącznik nr 2 – Wniosek o zapewnienie dostępności – wielkość pliku 380 KB

Załącznik nr 3 – Skarga na brak zapewnienia dostępności – wielkość pliku 31 KB

Załącznik nr 3 – Skarga na brak zapewnienia dostępności – wielkość pliku 380 KB

Komentowanie jest wyłączone.