Żłobek Integracyjny – O nas

Żłobek Integracyjny, znajdujący się na ulicy Stawowej 1C, stworzony jest do sprawowania  opieki nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w wieku od 20 tyg. życia do 3 roku życia, czynny od 5:30 do 17:00. Jest placówką, w której realizowane są programy edukacyjno- rozwojowe oraz funkcjonuje indywidualny sposób podejścia do każdego dziecka.

Stwarzamy szansę na spotkanie się różnych dzieci i kształtowanie w nich wrażliwości na drugiego człowieka, na jego specyficzne potrzeby, na jego doskonałości i niedostatki.

Dzieci w naszym Żłobku uczą się funkcjonować w grupie i wspólnie poznawać świat. Uczą się tolerancji, szacunku, szczerości, przyjaźni a także wyrozumiałości w swoich pierwszych kontaktach.  Do najważniejszych zasad obowiązujących w Żłobku Integracyjnym należą:

 • Opieka i akceptacja
 • Pomoc i wsparcie
 • Zabawa i wychowanie
 • Wszechstronny rozwój
 • Terapia psychologa, logopedy i fizjoterapeuty
 • Współpraca z Rodzicami.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra, którą tworzą  kreatywne i odpowiedzialne opiekunki, pedagodzy i specjaliści. Tworzą oni zespół, który aktywnie angażuje się w życie Małego Człowieka.

W naszym żłobku zabawy z dziećmi opieramy na elementach następujących metod:

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Metoda G. Domana
 • Kinezjologia edukacyjna Denisona
 • Ekspresja ruchowa wg R. Labana
 • Ekspresja ruchowa Carla Orffa
 • Metoda oparta na tańcach integracyjnych wg Klanzy
 • Metoda M&Ch Knill
 • Metoda polisensorycznego oddziaływania na jednostkę
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami R. Showa
 • Metody pracy oparte na wizualizacji, bajkoterapii i metaforch
 • NDT- Bobath
 • Metoda L.S. Wygotskiego
 • Zabawy fundamentalne metoda C. Rose i G. Dryden
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od 6 m-ca życia do 3 lat. Jest to bardzo ważny okres w życiu dziecka, gdyż w tym okresie następuje dynamiczny rozwój psychoruchowy.

Dzieci zaczynają samodzielnie poruszać się, doskonalą sprawność fizyczną i umysłową, poznają świat.  W Żłobku Integracyjnym dzieci są objęte stałą, systematyczną obserwacją podczas zabawy, zajęć, posiłków i aktywności własnej w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości rozwojowych  oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Do naszej placówki mogą uczęszczać dzieci z:

 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • asymetrią ułożeniową
 • zaburzeniami koordynacji psychoruchowej
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • problemami ortopedycznymi
 • zespołem Downa
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • cechami ze spektrum autyzmu

Cele działalności wychowawczo-dydaktycznej

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci , w tym mowy i myślenia.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo- przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci (integracja).
 • Stwarzanie warunków do wspólnej, kreatywnej i zgodnej zabawy.

Grupy

Dzieci w placówce podzielone są na grupy wiekowe:

 • Grupa I  – od 6 m-ca życia do  15 m.ż.  – gr. integracyjna
 • Grupa II – od 15 m.ż. do 24 m.ż.  – gr. integracyjna
 • Grupa III  – od 15 m.ż. do 24 m.ż.
 • Grupa IV   – od 24 m.ż. do 36 m.ż.  – gr. integracyjna
 • Grupa V  – od 24 m.ż. do 36 m.ż.
 • Grupa VI  – od 24 m.ż. do 36 m.ż.

Nasz żłobek realizuje:

 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia profilaktyczno- rozwojowe
 • Zajęcia ruchowo – muzyczne
 • Zajęcia z logopedą
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z elementami polisensoryki
 • Zajęcia rozwijające ciekawość poznawczą
 • Zajęcia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową
 • Zajęcia z fizjoterapeutą

Metody pracy z dziećmi

Podczas pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy z następujących metod:

 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 • METODA  RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA
 • METODA EKSPRESJI RUCHOWEJ CARLA ORFFA
 • METODA DOBREGO STARTU MARTY BOGDANOWICZ
 • METODA AKTYWNOŚCI WEDŁUG
 • M.& CH.KNILLÓW
 • METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI R.SHOW
 • ZABAWY FUNDAMENTALNE
 • METODY OPARTE NA WIZUALIZACJI, BAJKOTERAPII I METAFORACH
 • METODA POLISENSORYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA JEDNOSTKĘ
 • METODA OPARTA NA TAŃCACH INTEGRACYJNYCH  (WG KLANZA)
 • METODA NDT BOBATH

Rola psychologa w żłobku

Psycholog obejmuje opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, zarówno te zdrowe, jak i z dysfunkcjami.

Do zadań psychologa w żłobku należy:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz ich zaspokajanie;
 • udzielanie wsparcia, zarówno dzieciom jak i ich rodzicom podczas okresu adaptacji,
 • diagnozowanie przyczyn trudności (w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej) u dziecka oraz próba doboru jak najbardziej odpowiedniej formy pomocy;
 • prowadzenie zajęć wspomagających rozwój psychofizyczny dziecka oraz terapii indywidualnych dostosowanych do trudności i potrzeb dziecka;
 • wspieranie rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

Zajęcia prowadzone przez psychologa:

 • ogólnorozwojowe;
 • stymulujące poszczególne sfery rozwoju dziecka;
 • doskonalące zdobyte umiejętności;
 • relaksacyjne;
 • terapie indywidualne.

Rola logopedy w żłobku

Zadaniem logopedy jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy oraz wychwycenie nieprawidłowości i szybkim przezwyciężeniem ich.

Czym zajmuję się logopeda:

 • zapobiega dysharmoniom rozwojowym
 • stymulowaniem rozwoju
 • korygowaniem wad wymowy
 • nauczaniem mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy
 • eliminowanie nieprawidłowości w zakresie: ssania, połykania, żucia i gryzienia
 • wzbogacaniem słownika czynnego i biernego
 • prawidłowym wzorcem oddychania
 • usprawnianiem narządów artykulacyjnych

Rola fizjoterapeuty w żłobku

Fizjoterapeuta prowadzi terapie indywidualne oraz gimnastykę ogólnorozwojową,  a także działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu wad postawy. Zajęcia indywidualne prowadzone są metodą  NDT-Bobath. Ze względu na swój nieinwazyjny charakter metoda ta może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Terapia NDT- Bobath kierowana jest do wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Urozmaicone, ciekawe zajęcia są najlepszym lekiem dla narządu ruchu; ruch wywiera, bowiem wpływ zarówno na ćwiczoną część ciała jak i na cały organizm. A rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo i rytm dobiera się indywidualnie do każdego dziecka.

PAMIĘTAJMY: podstawowym czynnikiem stymulowania rozwoju, a także czynnikiem w zapobieganiu wadom postawy jest stworzenie dziecku prawidłowych warunków rozwoju. Takie warunki mamy właśnie w Żłobku Integracyjnym.

Sala doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata  to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów.

Celem organizowania takich sal jest:

 • Stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców,
 • Wzbogacanie doświadczeń,
 • Miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Pracując z dzieckiem niepełnosprawnym w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez:

 • Stymulacje percepcji wzrokowej,
 • Stymulacje percepcji słuchowej,
 • Stymulację percepcji dotykowej,
 • Stymulację percepcji węchowej,
 • Stymulacje zmysłu równowagi

Rodzaje zabaw podczas ich pobytu w żłobku.

 • Zabawy manipulacyjne.
 • Zabawy ruchowe.
 • Zabawy muzyczne.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy tematyczne.
 • Zabawy konstrukcyjne.

Współpraca z rodzicami

W trakcie codziennej pracy z dziećmi staramy się aktywizować rodziców do współdziałania.Tworzymy specjalnie dla nich zajęcia i warsztaty.

Komentowanie jest wyłączone.